Tips voor een goede bedrijfsanalyse (2023)

Dat een bedrijfsanalyse belangrijk is, is bekend maar tips voor een goede bedrijfsanalyse zijn niet zo gemakkelijk te vinden. Wikipedia is heel summier als het om het begrip bedrijfsanalyse gaat; er is niet veel meer te lezen dan “Bedrijfsanalyse is een set van taken, kennis en technieken die worden gebruikt om de bedrijfsbehoeftes te analyseren en oplossingen vast te stellen voor bedrijfsproblemen”. Wat is een bedrijfsanalyse precies, hoe maak je er één, wat zijn dat voor taken en technieken en waarom zou je het doen? In dit artikel vertellen we meer over dit onderwerp en geven we tips voor een goede bedrijfsanalyse.

Inhoudsopgave

 • Wat is een bedrijfsanalyse
 • Waarom een bedrijfsanalyse
 • 6 Tips voor een goede bedrijfsanalyse
  • Tip 1: doe het op tijd
  • Tip 2: kies het juiste kanaal
  • Tip 3: kies het juiste model
  • Tip 4: maak een bedrijfsanalyse bij (grote) veranderingen
  • Tip 5: als je de vinger er niet kunt opleggen
  • Tip 6: een bedrijfsanalyse gaat niet alleen over cijfers

Ontvang hetgratis ebook boordevol tips voor jouw bedrijf of afdeling. Hierin vertellen wij meer over het analyseren van een onderneming.

Lees verder na de afbeelding.

(Video) BedrijfsAnalyse Methode (BAM) - BedrijfsVerbeterPlan (NL)

Tips voor een goede bedrijfsanalyse (1)

Wat is een bedrijfsanalyse

Kort gezegd is een bedrijfsanalyse een onderzoek naar de stand van zaken van je bedrijf. Dit is heel nuttig omdat zowel het gedrag van je klanten als de markt zelf steeds onderhevig is aan veranderingen. Je eigen bedrijf blijft ook niet continu hetzelfde, neem nu alleen al maar de veranderingen in je personeelsbestand en je productaanbod. Tijdens een bedrijfsanalyse komen er allerlei vragen aan bod:

 • Waar liggen kansen en hoe benutten we die?
 • Waar zien we bedreigingen en hoe gaan we die te lijf?
 • Zijn er groeimogelijkheden?
 • Zijn er verbeterpunten?

Dit zijn zomaar wat vragen en natuurlijk niet de onbelangrijkste. De bedrijfsanalyse bestaat uit twee delen: de interne en de externe analyse.

De interne analyse is gericht op je bedrijf. Hierbij wordt onderzocht hoe het staat met onder meer je uitstraling, je website, de klanten, de aanpak en de positie van je merk.

De externe bedrijfsanalyse is gericht op de kansen in de markt, de positie ten opzichte van concurrenten en de vraag waar je naartoe wilt, de vraag naar de gewenste resultaten.

Download jouw gratis ebook!

Tips voor bedrijven en afdelingen.

(Video) Dit kan een bedrijfsanalyse voor jouw bedrijf betekenen | BlueOnyx

Waarom een bedrijfsanalyse

Een goede bedrijfsanalyse leidt tot gerichte en effectieve verbeteracties. Dit heeft effect of kan effect hebben op tal van gebieden: de concurrentiepositie, lagere kosten, een hogere klanttevredenheid, een kortere doorlooptijd, verbetering van werkplekken en/of het verbeteren van samenwerking. Zaken als leiderschap, managementsystemen, het gehele bedrijfsproces, personeel en natuurlijk je product kunnen worden verbeterd en versterkt. Een kwart tot de helft van de kosten van een organisatie zitten in niet of nauwelijks zichtbare activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn onder meer verlies van arbeidstijd omdat moet worden gezocht naar materialen, te veel en/of te lang vergaderen, onvoldoende adequaat oplossen van problemen en klachten of een slechte samenwerking.

Door dit soort zaken zichtbaar te maken kan snel en effectief worden bespaard en een positiever resultaat worden bereikt. Zowel intern als extern. Doel hiervan is onder meer het verlagen van kosten, het verbeteren van de klanttevredenheid en bijvoorbeeld het verbeteren van de productiviteit.

Andere effecten van de bedrijfsanalyse kunnen zijn:

(Video) BedrijfsAnalyse Methode (NL) - Intern

 • Verlagen van arbeidskosten door het vereenvoudigen van processen
 • Wachttijden verkorten zonder kwaliteitsverlies
 • Informatievoorziening verbeteren
 • Verkleinen van de voorraad zonder leverbetrouwbaarheid te verminderen
 • Ontwikkelen van leiderschap.

6 Tips voor een goede bedrijfsanalyse

Een goede bedrijfsanalyse is een flinke investering, vooral als je het uit handen geeft. Het laten maken van een bedrijfsanalyse door een extern persoon of bedrijf is een goed idee. Er wordt immers met een “nieuw oog” naar je bedrijf gekeken, zonder vooroordelen én door iemand met verstand van zaken. Zelf een bedrijfsanalyse maken kan ook maar kost je (veel) tijd.

Tip 1: doe het op tijd

Het komt nogal eens voor dat pas voor een bedrijfsanalyse wordt gekozen als de seinen op rood staan. Vaak zijn dat de financiële seinen. Groot nadeel is dat de focus dan grotendeels bij de financiën komt te liggen en er veel minder ruimte is voor de ondernemer en het product. Het kwaad is al geschied en eerdere signalen zijn gemist of weggemoffeld. Praktische signalen zoals betalingsherinneringen, achterstallig onderhoud of simpelweg bezorgde gezichten. Als je een bedrijfsanalyse laat maken op momenten dat het goed gaat is er winst te behalen. Er is dan immers (financiële) ruimte om veranderingen door te voeren.

Bedenk dat je met je auto ook regelmatig naar de garage gaat voor onderhoud en niet pas als de lampjes op rood staan of de stoom onder de motorkap vandaan komt.

Tip 2: kies het juiste kanaal

Hiervoor hebben we al aangegeven dat een goede bedrijfsanalyse investeringen met zich meebrengt. Dat kan een investering in geld zijn, als je een derde inschakelt. Wil of kan je geen geld vrijmaken voor een goede bedrijfsanalyse dan zijn er tegenwoordig ook apps die je kunnen helpen bij het maken van een bedrijfsanalyse. Daarvoor betaal je ook maar uiteraard veel minder. Wel zul je flink moeten investeren in tijd. Een van die apps is de Gooozle Innovatie Roadmap. Hier maak je zelf een bedrijfsplan via 7 te doorlopen stappen. Doe het niet alleen maar kies mensen die je hierbij helpen.

Tip 3: kies het juiste model

Voor het maken van de interne bedrijfsanalyses zijn allerlei modellen beschikbaar.

(Video) 6 tips voor een goede missie omschrijving

Met het BCG-Matrix model kijk je naar de marktgroei.
Met de MABA-analyse breng je je concurrentiepositie in kaart.

Een heel bekende is de SWOT analyse. Je onderzoekt de gehele bedrijfstak of branche waarbinnen jij werkt. Je ziet de kansen en bedreigingen. De SWOT analyse wordt dan ook wel de ‘sterkte zwakte analyse’ genoemd.

Tip 4: maak een bedrijfsanalyse bij (grote) veranderingen

Ben je van plan veranderingen door te voeren binnen je bedrijf? Het maken van een bedrijfsanalyse is dan onontbeerlijk mits je niet tegen allerlei onverwachte problemen wilt aanlopen. Denk aan veranderingen wat je product betreft of wanneer je van plan bent internationaal te gaan opereren. Vooral bij de laatste, internationaal opereren, kan je tegen allerlei problemen aanlopen. Denk alleen al aan de andere taal en andere gewoonten. Ook de langere levertijd, het vervoer en retourbeleid kan voor problemen zorgen. Deze problemen kan je voor zijn door vooraf een goede bedrijfsanalyse te (laten) maken als je van plan bent veranderingen binnen je bedrijf door te voeren.

Tip 5: als je de vinger er niet kunt opleggen

Alles lijkt goed te gaan en toch ontbreekt er iets. Je maakt minder winst dan je zou verwachten, je personeel is niet tevreden of de sfeer is niet plezierig. Je wilt graag groeien met je bedrijf en alle voorwaarden lijken daarvoor aanwezig. En toch vindt er geen groei plaats. Je kunt de vinger er niet opleggen, je weet niet waarom je niet bereikt wat je wilt en verwacht te bereiken. Een goede bedrijfsanalyse kan dan uitkomst bieden en antwoord geven op je vragen. Vervolgens zul je in staat zijn die stappen te zetten die nodig zijn om wel tot het gewenste resultaat te komen.

Tip 6: een bedrijfsanalyse gaat niet alleen over cijfers

Bij tip 1 haalden we het al aan: een bedrijfsanalyse wordt vaak pas gemaakt op het moment dat het niet goed gaat. Vervolgens gaat het voornamelijk over cijfers. Een bedrijf is echter veel meer dan alleen getallen, het gaat over mensen. Zowel intern als extern. Jij, je management, je werknemers én je klanten. Betrek zo mogelijk je medewerkers bij de bedrijfsanalyse. Een persoonlijke analyse, van leiders en medewerkers is vaak minstens zo belangrijk. Denk aan coaching van medewerkers en verbindend leiderschap zoals scrum en agile.

(Video) BedrijfsAnalyse Methode (BAM) - Marketing (NL)

Videos

1. Vlot en effectief analyseren: Shell. In 3 minuten een onderbouwde bedrijfsanalyse | Golden Crosses
(Golden Crosses)
2. Verbeter jouw bedrijf met een financiële bedrijfsanalyse | Rabo Helpt
(Rabobank)
3. BedrijfsAnalyse Methode (BAM) - Human Performance Improvement (NL)
(Alex Klein)
4. Hoe maak je een SWOT-analyse? (met voorbeeld) | Communicatiebureau BeeNobby
(BeeNobby)
5. Verkoopstrategie, 11 tips
(Annemiek Adams)
6. Wat is een goede hoofdvraag? | Scriptie Bedrijfskunde
(Scriptie Schrijven | Teachmehowtodothat)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lakeisha Bayer VM

Last Updated: 01/23/2023

Views: 6743

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lakeisha Bayer VM

Birthday: 1997-10-17

Address: Suite 835 34136 Adrian Mountains, Floydton, UT 81036

Phone: +3571527672278

Job: Manufacturing Agent

Hobby: Skimboarding, Photography, Roller skating, Knife making, Paintball, Embroidery, Gunsmithing

Introduction: My name is Lakeisha Bayer VM, I am a brainy, kind, enchanting, healthy, lovely, clean, witty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.